Tauragės r. Skaudvilės ugdymo ir vaiko gerovės centras

 

TAURAGĖS R. SKAUDVILĖS UGDYMO IR VAIKO GEROVĖS CENTRO

DIREKTORIAUS ROLANDO BEIŠIO EINAMŲJŲ 2020 METŲ UŽDUOTYS

Eil. nr.

Užduotys

Siektini rezultatai

Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai (kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai, kuriais vadovaudamasis vadovas vertins, ar nustatytos užduotys yra įvykdytos)

1.

 

Ugdyti mokinių skaitymo įgūdžius.

Naujų darbo formų ir būdų diegimas, tobulinant mokinių skaitymo įgūdžius.

 

 

 

Iki 2020-04-01 sudaryta galimybė kiekvienam mokiniui, turinčiam nežymų IS,  prisijungti prie elektroninės bibliotekos platformos.

Iki 2020-04-01 atliktas tyrimas mokinių skaitymo pasiekimams ir skaitymo kokybei įvertinti.

Iki 2020-09-01 susitarta dėl šeimynų skaitymo valandėlės planavimo kartą per savaitę  elektroninėje bibliotekoje.

Iki 2020-09-01 pakoreguotas ir patvirtintas direktoriaus įsakymu ,,Tauragės r. Skaudvilės specialiosios mokyklos auklėjamojo darbo sistemos aprašas“.

2.

Užtikrinti tinkamą laikino atokvėpio paslaugos funkcionavimą.

Tvarkų aprašų, turėsiančių teigiamos įtakos vaikų psichiniam, fiziniam ir emociniam saugumui, parengimas.

Iki 2020-04-01 parengtas ir patvirtintas direktoriaus įsakymu ,,Tauragės r. Skaudvilės specialiosios mokyklos laikino atokvėpio paslaugos teikimo aprašas“.

Iki 2020-04-01 parengti ir patvirtinti direktoriaus įsakymu darbuotojų, teikiančių laikino atokvėpio paslaugas, pareigybių aprašymus.

3.

Dalyvauti Pagalbos vaikui Tauragės rajono mokyklose teikimo modelio projekto pilotiniame bandyme

Parengtas Pagalbos vaikui Tauragės rajono mokyklose teikimo modelio projektas, numatyti PPT ir Tauragės r. Skaudvilės ugdymo ir vaiko gerovės centro vaidmenys, modelio veiksmingumas patikrintas pilotinio bandymo metu.

Iki 2020-05-01 parengtas Pagalbos vaikui Tauragės rajono mokyklose teikimo modelio projektas, pakviestos 3 rajono bendrojo ugdymo mokyklos dalyvauti pilotiniame modelio projekto išbandyme.

Nuo 2020-09-01 pradėtas modelio projekto  pilotinis bandymas.

4.

Didinti mokinių susidomėjimą gamtos mokslais, informacinėmis technologijomis ir matematika bei ugdyti mokinių kūrybiškumo, iniciatyvumo ir aplinkosaugines kompetencijas.

 

 

 

Mokinių aplinkosauginio prusinimo programos sudarymas. Tradicinių kultūrinių-pažintinių renginių, atvirų integruotų pamokų ir kt. edukacinių veiklų numatymas STEAM ugdymui.

 

Iki 2020-06-01 parengta ,,Tauragės r. Skaudvilės specialiosios mokyklos mokinių aplinkosauginio prusinimo programa“.

Iki 2020-06-01 suorganizuota bendra Skaudvilės ugdymo ir vaiko gerovės centro ir Skaudvilės gimnazijos pasaulio pažinimo/gamtos dalyko pamoka, kurios metu mokytojams ir mokiniams bus pristatytos STEAM laboratorijos teikiamos inovacijos ir galimybės ugdymo proceso tobulinimui. (2019-02-12 sutartis su Tauragės r. Skaudvilės gimnazija, sutarties Nr. 1).

 

Iki 2020-10-01 5-10 klasių ir SĮUP mokiniai su mokytojais aplankys Tauragės ,,Aušros“ mokykloje įsikūrusį STEAM centrą, susipažins su tyrimų, inovatyvių laboratorijų ir atradimų erdvėmis.

 

Iki 2020-12-31 ne mažiau kaip 3 mokytojai dalyvaus internetiniuose, nuotoliniuose mokymuose, paskaitose, seminaruose, kursuose STEAM tematika.

Iki 2020-12-31 pravestos mokykloje 3 integruotos pamokos siejamos su visuomenės gyvenimu ir aplinka.

 

Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti neigiamos įtakos šioms užduotims įvykdyti)

(pildoma kartu suderinus su darbuotoju)

1.      Teisės aktų pokyčiai.

2.      Žmogiškieji faktoriai.

3.      Finansiniai ištekliai.

 

Direktorius                                                                                                                                                                                        Rolandas Beišys

 

2020-01-22

                 

Bendras telefonas: (8-446) 58246

Direktorius: (8-446) 58246

Pavaduotoja: (8-446) 58554

Buhalterija: (8-446) 58554

E-pastas:

rolandas.beisys@skaudvileuvgc.lt

 

 

 

Tauragės r.
Skaudvilės ugdymo ir vaiko gerovės centras
-----------------------------------------
Adresas:
Turgaus a. 6, Skaudvilė,
LT-73424 Tauragės r.
Įstaigos kodas 190986889
A/S: 584010041600070113