Tauragės r. Skaudvilės ugdymo ir vaiko gerovės centras

PATVIRTINTA

Tauragės rajono Skaudvilės specialiosios mokyklos direktoriaus 2012-10-03 įsakymu Nr. V-15

 

SKAUDVILĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS

BENDRABUČIO VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

 

I.                   BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.          Skaudvilės specialiosios mokyklos Bendrabučio vidaus tvarkos taisyklės (toliau –Taisyklės) nustato Skaudvilės specialiosios mokyklos (toliau – Mokyklos) bendrabučio vidaus tvarką.

2.          Į Mokyklos bendrabutį mokiniai priimami mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams) pasirašius Priėmimo į bendrabutį sutartį bei mokiniui ir jo tėvams susipažinus su šiomis taisyklėmis, parengtomis vadovaujantis Bendrabučio sveikatos saugos reikalavimais, patvirtintais 2012 m. spalio 03 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-16.

 

3.          Bendrabutyje veiklą su mokiniais organizuoja šeimynų auklėtojai. Naktį bendrabutyje budi naktiniai auklėtojai.

 

4.          Bendrabučiui inventorių pateikia direktoriaus pavaduotojas ūkiui, inventoriaus priežiūrą vykdo su mokiniais dirbantys šeimynų auklėtojai.

 

II.                MOKYKLOS ĮSIPAREIGOJIMAI

 

5.         Bendrabutyje gyvenantiems mokiniams Mokykla sudaro patogią aplinką mokytis, leisti laisvalaikį ir tenkinti asmeninius poreikius, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-82 Lietuvos higienos norma HN 118:2011 „Apgyvendinimo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai”.

 

6.          Supažindina mokinį, jo tėvus (globėjus, rūpintojus) su šiomis Mokyklos bendrabučio

vidaus tvarkos taisyklėmis.

7.          Užtikrina bendrabučio patalpų švarą, savalaikį remontą.

 

8.          Bendrabučio kiekviename aukšte prieinamoje ir matomoje vietoje talpina

patalpų evakuacijos planus, įspėjamuosius ženklus.

9.          Raktai nuo evakuacinių išėjimų yra budinčių naktinių auklėtojų patalpose.

10.      Suteikia pirminės sveikatos priežiūros pagalbą.

 

III.             MOKINIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

 

11.      Vykdyti bendrabučio darbuotojų nurodymus, neprieštaraujančius šioms

Taisyklėms:

 

    11.1. palaikyti švarą ir tvarką kambariuose, taip pat bendro naudojimosi patalpose pagal

sanitarinių higieninių normų reikalavimus;

           11.2. laikytis visuomenės priimtų gyvenimo normų: nekelti triukšmo (nuo 20.00 val. iki 6.30 val. bendrabutyje turi būti tylu), naudotis muzikine aparatūra taip, kad netrikdytų bendrabutyje gyvenančių vaikų poilsio;

           11.3. gerbti kitų bendrabučio gyventojų teises;

11.3.laikytis elektrosaugos, darbo saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų;

11.4.saugoti ir tausoti inventorių, taupiai vartoti energijos išteklius;

 

11.5.atlyginti padarytą žalą.

12.      Bendrabutyje draudžiama:

           12.1.rūkyti;

           12.2. vartoti ir platinti alkoholinius gėrimus;

 

12.3.laikyti, vartoti vaistus (be gydytojo paskyrimo), platinti narkotines ar

psichotropines medžiagas;

12.4.lankytis svečiams;

 

12.5.triukšmauti, trikdyti tylą garsia muzika;

12.6.naudoti pirotechnines priemones ar sprogmenis;

12.7.laikyti gyvūnus;

12.8.savavališkai persikelti į kitą kambarį;

12.9.savavališkai pernešti bendrabučio inventorių;

12.10.     gadinti bendrabutyje ar jo teritorijoje esančią įrangą ir inventorių;

12.11.      teršti ar niokoti bendrabučio vidų arba kiemą;

12.12.      naudoti fizinį ir psichologinį smurtą;

12.13.      žaisti azartinius žaidimus, vartoti necenzūrinius žodžius;

12.14.      pasisavinti svetimus daiktus, organizuoti nelegalius mainus, prekybą mokykloje;

12.15.      savavališkai atlikti bet kokius bendrabučio patalpų, įrangos remonto ar pakeitimo darbus (kabinti paveikslus, lipdyti įvairius lipdukus ant baldų ir sienų ).

13.      Apie mokinį, kuris tyčia pažeidžia bendrabučio taisykles, informuojami:

 

Mokyklos vadovai, žodžiu arba raštu tėvai, globėjai, seniūnijų socialiniai darbuotojai.

14.      Mokinio elgesiui keliant realią grėsmę mokyklos bendruomenės narių saugumui, jis šalinamas iš bendrabučio (įstatymu nustatyta tvarka).

____________________

Bendras telefonas: (8-446) 58246

Direktorius: (8-446) 58246

Pavaduotoja: (8-446) 58554

Buhalterija: (8-446) 58554

E-pastas:

rolandas.beisys@skaudvileuvgc.lt

 

 

 

Tauragės r.
Skaudvilės ugdymo ir vaiko gerovės centras
-----------------------------------------
Adresas:
Turgaus a. 6, Skaudvilė,
LT-73424 Tauragės r.
Įstaigos kodas 190986889
A/S: 584010041600070113