Tauragės r. Skaudvilės ugdymo ir vaiko gerovės centras

TAURAGĖS R. SKAUDVILĖS UGDYMO IR VAIKO GEROVĖS CENTRO

METŲ DIREKTORIAUS ATASKAITOS

 

 

 

 

 

 

TAURAGĖS R. SKAUDVILĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS DIREKTORIAUS

 

ROLANDO BEIŠIO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

 

 

 

   1. Mokyklos pristatymas (2017 m.).

 

1.1.Pavadinimas, adresas, kontaktai: Tauragės r. Skaudvilės specialioji mokykla,    

 

Liaudies a. 6, LT-73424 Skaudvilė, Tauragės r., adresas internete: www.skaudvilespecmok.lt, el. p.: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

 

1.2.Mokyklos kontekstas: Tauragės r. Skaudvilės specialioji mokykla yra įsikūrusi

 

pačiame Skaudvilės miesto centre. Savo veiklą įstaiga pradėjo 1963 m. Mokykloje šiuo metu ugdomi 83 moksleiviai, turintys protinę negalią. Į mokyklą mokiniai atvyksta net iš penkių rajonų: Tauragės, Šilalės, Jurbarko, Raseinių rajonų bei Pagėgių savivaldybės. Atsižvelgiant į tėvų pageidavimus bei atstumus iki vaikų gyvenamosios vietos, mokiniai turi galimybę penkias dienas gyventi mokyklos bendrabutyje (gyvena 61 mokinys) arba kiekvieną dieną būti vežiojami į mokyklą (22 mokiniai). Mokiniai mokomi pagal individualizuotas pradinio ir pagrindinio ugdymo bei socialinių įgūdžių ugdymo programas. Atsižvelgiant į kiekvieno ugdytinio galias, vykdoma reabilitacija, ikiprofesinis rengimas, ruošimas savarankiškam gyvenimui. Sudaromos sąlygos integracijai į bendrojo lavinimo mokyklas. Teikiama kvalifikuota pagalbos specialistų pagalba, medicininė priežiūra. 

 

1.3.Mokyklos vadovas: direktorius Rolandas Beišys, antra vadybinė kvalifikacinė

 

kategorija.

 

1.4.Mokinių skaičius 2017 m. rugsėjo 1 d.

 

Klasių koncentrai

Klasių komplektai

Mokinių skaičius

Mokinių skaičiaus vidurkis klasėje

Mokinių skaičiaus vidurkis pagal MK

1-4

2

20

10

4-8 (lav.); 5-12 (spec.)

5-10

5

44

8,8

4-8 (lav.); 5-12 (spec.)

SĮUP

2

20

10

6-10

VISO:

9

84

9,3

4-8; 5-12; 6-10

 

Mokiniai mokykloje yra ugdomi pagal Tauragės, Jurbarko, Raseinių ar Šilalės rajono savivaldybių Pagalbos mokytojui ir mokiniui centrų išduotas specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo pažymas bei rekomendacijas.  Visiems mokiniams yra nustatyti dideli ar labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai, numatyta reikalinga specialistų pagalba.

 

1.5.Personalas:

 

Administracijos darbuotojai (skaičius/etatai)

Pedagoginis personalas (skaičius/etatai)

Aplinkos personalas (skaičius/etatai)

Pastabos

3/3

22/32,47

26/24

Naudojamas etatų skaičius

 

Pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo nuostatas buvo parengtas ir patvirtintas Tauragės r. Skaudvilės specialiosios mokyklos darbuotojų pareigybių sąrašas (direkt. įsak. Nr.V-068, 2017-03-08), atnaujinti visų darbuotojų pareigybių aprašymai, parengtas Tauragės r. Skaudvilės specialiosios mokyklos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašas (direkt. įsak. Nr.V-069, 2017-03-08). Vykdant naujojo darbo kodekso nuostatas, parengtas Tauragės r. Skaudvilės specialiosios mokyklos lygių galimybių politikos ir jos vykdymo priežiūros priemonių tvarkos aprašas (direkt. įsak. Nr. V-191, 2017-10-06).

 

Neatestuoti

Spec. pedagogo/mokytojo kvalifikacinė kategorija

Vyr. spec. pedagogo kvalifikacinė kategorija

Spec. pedagogo metodininko kvalifikacinė kategorija

Psichologo ketvirta kategorija

Soc. pedagogo  metodininko kvalifikacinė kategorija

1

3/3

6

8

1

1

 

1.6.Naudojamos patalpos:

 

Pastatai

Plotas kv. metrais

Adresas

Mokykla

892,73 kv.m.

Liaudies a. 6, LT-73424 Skaudvilė, Tauragės r.

Skalbykla

56,37 kv.m.

Bendrabutis

586,15 kv.m.

Kelmės 1, LT-73424 Skaudvilė, Tauragės r.

Valgykla

130,78 kv.m.

Kelmės 3, LT-73424 Skaudvilė, Tauragės r.

  Garažas, dirbtuvės

257,28 kv.m.

Kelmės 1/Malūno 3, LT-73424 Skaudvilė, Tauragės r.

 

1.7.Asignavimų naudojimas 2017 m.

 

Eil.

Nr.

Straipsnio pavadinimas

Asignavimų planas

Gauti

asignavimai

Panaudoti

asignavimai

 

Mokinio krepšelio vykdymo programa

1.

Darbo užmokestis

183755,00

183755,00

183755,00

2.

Socialinio draudimo įmokos

56307,00

56307,00

56307,00

3.

Transporto išlaikymas

13,00

13,00

13,00

4.

Spaudiniai

900,00

900,00

900,00

5.

Kitos prekės

4937,00

4937,00

4937,00

6.

Kvalifikacijos kėlimas

1035,00

1035,00

1035,00

7.

Kitos paslaugos

289,00

289,00

289,00

8.

Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas

18566,00

18566,00

18566,00

            VISO:

265802,00

265802,00

265802,00

Biudžetinių įstaigų veiklos vykdymo programa (ūkio (tikslinės) biudžeto lėšos)

 

1.       

Darbo užmokestis

206417,00

206417,00

206417,00

2.       

Socialinio draudimo įmokos

63255,00

63255,00

63255,00

3.       

Prekių ir paslaugų naudojimas

172128,00

172128,00

172128,00

4.       

Mityba

25400,00

25400,00

25400,00

5.       

Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)

800,00

800,00

800,00

6.       

Komunalinės paslaugos

28583,00

28583,00

28583,00

7.       

Rūbai, patalynė

7622,00

7622,00

7622,00

8.       

Ryšių paslaugos

700,00

700,00

700,00

9.       

Transporto išlaikymas

19554,00

19554,00

19554,00

10.   

Spaudiniai

466,00

466,00

466,00

11.   

Kitos prekės

30718,00

30718,00

30718,00

12.   

Komandiruotės išlaidos

0,00

0,00

0,00

13.   

Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas

54038,00

54038,00

54038,00

14.   

Kvalifikacijos kėlimas

565,00

565,00

565,00

15.   

Kitos paslaugos

3682,00

3682,00

3682,00

            VISO:

441800,00

441800,00

441800,00

Savivaldybės biudžeto lėšos

 

16.   

Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas

Kitas ilgalaikis materialusis turtas

1000,00

1000,00

1000,00

             VISO:

1000,00

1000,00

1000,00

Perduotos lėšos iš VB (Kitos dotacijos ir lėšos)

 

17.   

Darbo užmokestis

9285,00

9285,00

9285,00

18.   

Socialinio draudimo įmokos

2878,00

2878,00

2878,00

             VISO:

12163,00

12163,00

12163,00

 

1.8.Mokyklos savivalda.

 

Mokyklos taryba yra aukščiausioji mokyklos savivaldos institucija. Tarybą sudaro

 

mokykloje nedirbančių mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai), mokytojai, ir kiti mokyklos darbuotojai. Taryba teikia siūlymus dėl mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių, aprobuoja mokyklos strateginį planą, mokyklos metinį veiklos planą, mokyklos darbo tvarkos taisykles, kitus mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus mokyklos direktoriaus, teikia siūlymus direktoriui dėl mokyklos nuostatų pakeitimo ar papildymo, mokyklos vidaus struktūros tobulinimo, svarsto mokyklos lėšų naudojimo klausimus, teikia siūlymus dėl mokyklos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant mokyklos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius.

 

          Kita mokyklos savivaldos institucija yra Mokytojų taryba – nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaromokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi mokykloje dirbantys mokytojai, auklėtojai, sveikatos priežiūros specialistai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, bibliotekininkas, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

 

Klasės mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldą sudaro visų tos klasės mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai). Klasės savivaldos institucijai vadovauja susirinkimo išrinktas vadovas. Institucija aptaria su klasės vadovu klasės mokinių lankomumo, elgesio ir pažangumo, saugumo, gyvenimo bendrabutyje, maitinimo, pavėžėjimo, informacijos gavimo apie vaikus klausimus.

 

2017 m. rugpjūčio 29 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-145 sudaryta komisija išrinkti Tauragės r. Skaudvilės specialiosios mokyklos Darbo tarybą. Nuo 2018 m. sausio 16 d. Darbo taryba pradėjo savo veiklą (dir. įsak. Nr. V-08).

 

   1. Mokyklos vadovo veikla įgyvendinant įstaigos strategiją.

 

Įgyvendinant strateginį tikslą “Ruošti mokinius savarankiškam gyvenimui, racionaliai panaudojant finansinius ir žmogiškuosius išteklius”, įgyvendinama programa buvo  siekiama:

 

1.      Teikti sutrikusio intelekto mokiniams kokybišką ugdymą, pagal individualizuotą

 

pradinio, individualizuotą pagrindinio bei socialinių įgūdžių programas.

 

2.   Pritaikyti ugdymo aplinką neįgaliam vaikui.

 

 3.   Modernizuoti ugdymo procesą.

 

Ypatingas dėmesys buvo skiriamas mokinių tinkamoms pedagoginėms, socialinėms ir ugdymo sąlygoms sudaryti, rengti juos savarankiškam gyvenimui ir integracijai visuomenėje, darbuotojų profesiniam tobulėjimui, mokyklos aplinkos, kurioje gyvena mokiniai, sąlygų pagerinimui, informacinių technologijų taikymui.

 

VERTINIMO KRITERIJŲ (RODIKLIŲ) SUVESTINĖ 2017 m.

 

Programos elementai

Vertinimo kriterijai (rodikliai)

Vertinimo kriterijaus (rodiklio) reikšmė

2017-ųjų metų planas/

2017-ųjų metų plano įvykdymas (procentais)

Programos tikslas

Sudaryti tinkamas pedagogines, socialines ir ugdymo sąlygas moksleiviams, rengti juos savarankiškam gyvenimui ir integracijai visuomenėje.

Rezultato kriterijus:             

1. Dirbančių pedagogų specialistų procentas (metų pabaigoje nuo bendro pedagoginių darbuotojų skaičiaus).

 

 

95/96

 

 

2. Pedagogų, išklausiusių kompiuterio raštingumo kursus ir gebančių naudoti kompiuterines programas pamokoje, procentas nuo bendro mokykloje dirbančių pedagogų skaičiaus.

 

100/100

 

 

3. Specialiųjų poreikių ugdytinių sėkmingai tęsiančių mokslą ar įsidarbinusių, procentas nuo bendro tais metais specialiąsias mokyklas baigusių mokinių skaičiaus.

90/88

Programos uždavinys –

Teikti sutrikusio intelekto mokiniams kokybišką specialųjį ugdymą (01)

Produkto kriterijus:         1.Besimokančių mokinių skaičius.       

 

 

72/83

Programos priemonė –

Mokyklos išlaikymas (01). 

Veiksmai:

1. Ugdysime 75 mokinius.                                             

2.Numatysime reikalingą darbuotojų etatų skaičių. 

   3. Pagal mokinių poreikius teiksime medicininę, korekcinę ir psichologinę pagalbą.

4. Pagal mokinių skaičių sukomplektuosime klases.

 

5. Tenkinsime mokinių individualius poreikius.

 

 

 

6. Sudarysime sąlygas vaikų saviraiškai tenkinti.

 

 

 

 

7. Mokiniams teiksime pagalbą pasirenkant profesiją.

 

 

8. Vykdysime pedagoginių darbuotojų atestaciją.

 

9.Sudarysime mokytojams sąlygas kelti dalykinę kvalifikaciją.

 

10. Vykdysime gerosios patirties sklaidą tarp mokyklos mokytojų ir už mokyklos ribų.

Veiksmų atlikimo rodikliai:               

1.1. Mokykloje ugdomų mokinių skaičius (įvykdymo procentas).                             

 

 

100/111

 

2.1.Esamų darbuotojų skaičius.

52/51

3.1. Mokinių, lankančių gydomosios kūno kultūros, logopedinių pratybų, psichologo užsiėmimus, proc. nuo bendro mokinių skaičiaus.      

 

 

75/85

 

 

4.1.Klasių komplektų skaičius.

9/9

5.1. PPT paslaugomis pasinaudojusių mokinių skaičius (procentas nuo bendro mokinių skaičiaus).

5.2. Parengtų individualių

programų skaičius.

10/9

 

 

 

72/83

6.1.Neformaliojo ugdymo užsiėmimus lankančių mokinių proc. nuo bendro mokinių skaičiaus.

6.2. Surengtų meninių programų, parodų, varžybų skaičius.

95/95

 

 

 

25/26

 

7.1.Mokslą tęsiančių profesinėse mokyklose mokinių proc. nuo bendro mokinių skaičiaus.

7.2. Profesinių mokyklų, su kuriomis bendradarbiaujama, skaičius.

80/75

 

 

3/3

 

8.1.Besiatestuojančių mokytojų procentas nuo bendro mokytojų skaičiaus.

 

3/0

 

9.1.Keliančių dalykinę kvalifikaciją mokytojų procentas nuo bendro mokytojų skaičiaus.

 

100/100

 

10.1.Mokykloje organizuojamų kursų, seminarų, metodinių dienų, atvirų durų dienų skaičius.

10.2.Už mokyklos ribų organizuojamų metodinių veiklų skaičius.

 

5/5

 

 

5/5

 

Programos uždavinys –

Modernizuoti ugdymo procesą. (02).

 

 

Produkto kriterijus:

1. Atestuotų pedagogų procentas metų pabaigoje.

 

 

88/88

 

2. Vienam kompiuteriui priskirtų ugdytinių skaičius.

 

6/6

Programos priemonė –

Informacinių technologijų taikymas (02).

Veiksmai:

1.Sistemingas informacijos talpinimas ir atnaujinimas mokyklos internetiniame puslapyje.

2. Pamokose ir pamokų pasiruošimui naudosime IKT.

3.Naujų kompiuterinių programų įsigijimas ugdymo proceso kokybės gerinimui.

Veiksmų atlikimo rodikliai:

1.1.Pravestų veiklų talpinimas mokyklos internetinėje svetainėje (proc. nuo visų mokyklos veiklų).

 

 

95/95

 

 

2.1. Mokytojų, naudojančių IKT savo pamokose skaičius (procentas nuo bendro mokytojų skaičiaus).

2.2. Kompiuterių skaičius, naudojamas mokinių mokymuisi.

 

90/90

 

 

12/15

 

3.1.Įsigytų MKP proc. nuo mokykloje esamų MKP skaičiaus.

3.2. Mokytojų, įsisavinusių ECDL, skaičius.

 

5/5

 

6/6

Programos uždavinys –

Pritaikyti ugdymo aplinką neįgaliam vaikui (03).

 

Produkto kriterijus:

1. Skaudvilės specialiojoje mokykloje besimokančių mokinių dalis, norinčių mokytis iš        Tauragės ir Šilalės savivaldybių skaičius, procentais.

 

 

100/100

 

 

 

Programos priemonė –Mokyklos bendrabučio remontas (01).

Veiksmai:

1. Atlikus remontą,  – mokyklos bendrabučio kambarių patalpos atitiktų Lietuvos higienos normos HN 21: 2011 reikalavimus.

Veiksmų atlikimo rodikliai:             1. 1.Renovuotų ir modernizuotų patalpų skaičius.

 

6/6

 

 

 

 

 

Programos priemonė – Stiprinti mokyklos materialinę bazę(02).

Veiksmai:

1. Dalyvaudami projektuose įsigysime kompensacinių, mokinių ugdymui ir lavinimui skirtų priemonių.  

2. Mokyklinio transporto įsigijimas.

Veiksmų atlikimo rodikliai:

1.1. Gavusių finansavimą ir įgyvendintų projektų skaičius.

 

3/3

 

 

2.1. Skirtų lėšų įsisavinimas proc. mokyklos transporto remontui ir/ar įsigijimui.

100/100

 

 

 

 

2017 metais ilgalaikio materialiojo turto einamajam remontui atlikti skirta 55438,53 Eur.

 

 

 

   1. Mokyklos vadovo veikla įgyvendinant metinį veiklos planą.

 

Mokykloje ugdomi 83 moksleiviai, turintys protinę negalią. Mokykloje dirba kvalifikuoti pedagogai: 8 specialieji mokytojai metodininkai, 1 socialinis pedagogas metodininkas, 9 vyresnieji specialieji, 3 specialieji mokytojai, 1 dalyko vyr. mokytojas, 1 judesio ir padėties specialistas, 1 psichologas. Ugdymo(si) prieinamumui didinti mokiniams teikiama kvalifikuota korekcinė logopedo, socialinio pedagogo, psichologo, kūno korekcijos ir judesio terapijos specialisto, mokytojo, auklėtojo padėjėjų pagalba.

 

Mokyklos vadovai, psichologas ir socialinis pedagogas kasmet atlieka tęstinius tyrimus šiomis temomis: individualizuotų programų svarba ir rezultatyvumas ugdymo procese, mokinių tarpusavio santykiai, buitinių-higieninių įgūdžių formavimas ir taikymas, šeimos ir mokyklos bendradarbiavimas, smurtas ir patyčios, mokinių adaptacijos, socializacijos ir integracijos ypatumai, žalingų įpročių paplitimas atskirose klasėse, šeimynų psichologinė savijauta, mokinio saugumas mokykloje ir kt. 2017 m. mokyklos administracija atliko tyrimus: ,,Socialinis – psichologinis klimatas Tauragės r. Skaudvilės specialiosios mokyklos bendrabutyje“ (2017-11-27), ,,Naujų mokinių adaptacija , mokykloje“ (2017-12-01). Tyrimų metu gauti rezultatai panaudojami veiklos tobulinimui. Parengtos išvados pristatomos mokyklos bendruomenei, numatomos veiklos gairės veiklos tikslų išsikėlimui, būdų ir priemonių juos įgyvendinti numatymui.

 

Mokiniai ruošiami integracijai į visuomenę, stojimui į kitas mokyklas. Pokalbiuose mokinių tėvai gerai vertina savo vaikų pažangą ir gyvenimą mokykloje, akcentuoja dirbančių mokytojų ir pagalbos specialistų kompetencijas, sukurtas saugias edukacines erdves mokykloje. Ugdytinių socializacijai ir integracijai didinti mokykloje vyksta daug renginių. Mokiniai dalyvavo pilietinėse, prevencinėse, sveikatinimo akcijose, kultūrinėse, projektinėse veiklose Tauragės mieste, rajone ir respublikoje organizuojamuose konkursuose, parodose, dalyvavo tęstiniame tarptautiniame neįgaliųjų teatrų festivalyje Panevėžyje, krepšinio, futbolo varžybose,  respublikinėje parodoje-mugėje „Angelų vaikai -  su meile Jums“ ir kt.

 

2017 metais mokyklos mokiniai su mokytojais dalyvavo tęstiniame Vaikų socializacijos projekte „Gimtos šalelės takais takeliais“ (gauta 500 Eur);sveikatos programos projekte „Nugalės tas, kuris save nugalės“ (gauta 35 Eur).

 

           Pagalbą teikiantys specialistai sistemingai bendradarbiauja su Tauragės rajono savivaldybės pagalbos mokytojui ir mokiniui centru,  Pedagogine psichologine tarnyba, Šilalės ir Jurbarko ŠC, Tauragės, Šilalės rajonų savivaldybių administracijų Vaikų teisių apsaugos skyriais – nuolat konsultuojasi, keičiasi patirtimi ir kt.

 

          Mokykloje efektyviai dirba  Vaiko gerovės komisija, jos veikla orientuota į vaiko užimtumą, prevencinę veiklą, įvairių interesų grupių konsultavimą. Sprendžiant įvairias vaikų problemas, bendradarbiaujama ir bendraujama su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais). Ypatingas dėmesys skiriamas mokinių lankomumui. 2017 m. mokiniai iš viso praleido 9025 pamokas, iš kurių 5861 – dėl ligos, 996 pamokos praleistos tėvų prašymu, 2035 – dėl kitų pateisinamų priežasčių. Nepateisintos 2017 metais liko 39 pamokos.

 

         Mokykla nuolat pagal galimybes gerina mokinių mokymo ir mokymosi sąlygas, pritaiko aplinką neįgaliam vaikui. Gerėja ugdymo kokybė, mokymosi motyvacija, saugumas, medicininė reabilitacija, psichologinė, socialinė, korekcinė pagalba.Mokykloje veikia 12 neformaliojo švietimo būrelių. Jų veikloje dalyvauja apie 95 procentus ugdytinių, savarankiškai pasirinkusių saviraiškos būdą. Mokinių saviraiška taip pat plėtojama vykdant projektinę, kultūrinę - pažintinę veiklą.

 

          Didžiulis dėmesys skiriamas sistemingam informacijos talpinimui ir atnaujinimui mokyklos internetiniame puslapyje, veiklos su duomenų bazėmis tobulinimui.

 

Mokyklos administracija stebi pamokas (2017 m. direktorius stebėjo 66 pamokas ir ugdomąsias veiklas, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – 89 pamokas, veiklas). Stebėjimų metu gauta medžiaga išanalizuojama, aptariama su pamokas bei kitą veiklą organizuojančiais ir  vedančiais mokytojais. Esant teminiam stebėjimui - išvados pristatomos mokytojų tarybos posėdžiuose.

 

4.      Mokyklos ugdymo turinio vadyba.

 

Mokyklos ugdymo turinys formuojamas atrenkant ir pritaikant ugdymo turinį pagal  konkrečius mokinių ugdymo(si) poreikius ir įgyvendinamas vadovaujantis Pradinio ir Pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, Bendraisiais ugdymo planais, Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu ir atsižvelgiant į mokyklai skirtas mokymo lėšas.

 

Formuojant mokyklos ugdymo turinį ir rengiant mokyklos ugdymo planą, remiamasi švietimo stebėsenos, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo ugdymo procese informacija,  mokyklos veiklos įsivertinimo duomenimis. Mokykla, formuodama ugdymo turinį, priima sprendimą dėl atskiro dalyko mokinių pasiekimų stiprinimo ir numatytų priemonių įgyvendinimo.

 

Ypatingas dėmesys skiriamas ugdymo diferencijavimui – ugdymo tikslų, uždavinių, mokymo ir mokymosi turinio, metodų, mokymo(si) priemonių, mokymosi aplinkos, vertinimo pritaikymui mokinių skirtybėms.

 

Penktus metus mokyklos mokytojai rengia tęstines kiekvieno dalyko individualizuotas programas kiekvienam mokiniui, kurių dėka galima spręsti apie mokinio ugdymąsi ir numatomas planuojamo poveikio priemones.

 

Mokinių pasiekimai mokykloje stebimi ir analizuojami, laiku identifikuojami kylantys mokymosi sunkumai. Apie atsiradusius mokymosi sunkumus informuojami mokyklos švietimo pagalbos specialistai, mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) ir kartu tariamasi dėl mokymosi pagalbos suteikimo.

 

           Nustatytos mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokyklos bendradarbiavimo formos, numatytos galimybės kartu su mokytojais tėvais ir mokiniais dalyvauti planuojant, įgyvendinant ugdymo procesą ir priimant sprendimus.

 

Į mokyklos ugdymo turinį (žmogaus saugą) integruojama Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa, Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa. Į mokyklos ugdymo turinį (technologijas) integruojama Ugdymo karjerai programa.

 

 

 

   1. Mokyklos edukacinių aplinkų kūrimas ir tobulinimas.

 

Mokyklos mokymosi aplinka pritaikyta Pradinio, Pagrindinio ir SĮUP ugdymo

 

bendrosiose programose iškeltiems tikslams siekti, sudaromos galimybės mokinių aktyviam ugdymui(si), mokymui(si) individualiai ir įvairaus dydžio grupėmis, praktinei, teorinei ir kitokiaiveiklai. Mokytojams sudaromos galimybės dirbti naudojant šiuolaikines mokymo technologijas: spartesnį internetą, interaktyviąsias lentas, kompiuterius, kabinetų ir klasių įrangą, biblioteką ir kt.

 

Efektyviai ir tikslingai naudojamas įrengtas mokykloje individualios veiklos, relaksacijos kabinetai, kuriuose mokiniai turi galimybę lavinti pažintinius, motorinius, sensorinius, audiovizualinius gebėjimus ir procesus.Patalpų. kabinetų ugdymo aplinkos patobulinimui įsigijome žaidimų, baldų, lavinamųjų priemonių, knygų, kanceliarinių prekių, garsinės ir vaizdinės įrangos. Mokyklos virtuvei nupirkta indų plovimo mašina, bendrabučio kambariams nupirkti televizoriai, atnaujintos lovos. Mokyklos teritorijoje įrengtos erdvės mokinių laisvalaikiui su smėlio dėže, treniruokliais.

 

                     

 

   1. Mokyklos darbuotojų kompetencijos ir kvalifikacijos tobulinimas.

 

LR Švietimo įstatymo 59 str. 3punkte nurodoma, kad švietimo įstaigos vadovas atsakingas

 

už pedagoginio ir nepedagoginio personalo profesinį tobulėjimą.2017 metais mokykloje  dirbo 24  pedagoginiai darbuotojai. Kvalifikacijos tobulinimui panaudoti 1200,00 Eur.Vienam pedagogui teko – 50,00 Eur. Visi mokytojai dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo renginiuose pagal akredituotas programas, įvairiuose projektuose ir programose.  Mokykloje organizuotas seminaras visai pedagoginei bendruomenei: ,,Agresyvaus moksleivių elgesio prevencija ir valdymas“ (2017-11-17), kurį organizavo Lietuvos vaikų ir jaunimo centro neformaliojo švietimo mokymų skyrius.

 

 

 

   1. Mokyklos išteklių administravimas ir valdymas.

 

Mokykla yra finansuojama iš mokinio krepšelio lėšų, valstybės, savivaldybės biudžeto lėšų,

 

kitų šaltinių. Su mokyklos taryba bei mokytojų taryba apsvarstyti racionalūs lėšų taupymo būdai, priimti bendri sprendimai dėl darbo vadavimo neapmokant darbuotojų ligos ar kitais atvejais. 2017-2018 m. m. dėl MK lėšų taupymo liko nepanaudota 14 neformaliojo švietimo valandų. Tai sudaro 43,75 % visų pagal ugdymo planą skirtų neformaliojo ugdymo valandų.

 

           2018 m. sausio 1 dienai mokykla įsiskolinimų neturi, tačiau ir toliau išlieka aktuali taupymo programa. Visos mokyklos lėšos naudojamos tikslingai, vadovaujantis teisės aktų nustatytomis tvarkomis.

 

 

 

      8.             Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo organizavimas ir rezultatai.

 

           Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo metu atliktas giluminis mokyklos veiklos įsivertinimas pasirinktai ,,Rezultatų“ sričiai. Analizuota tema – ,,Asmenybės branda“, rodiklis – ,,Asmenybės tapsmas“. Veiklos rodiklių rezultatai yra 3 lygio.

 

            Stiprieji veiklos aspektai: mokinių ugdymo(si) pasiekimai atitinka mokykloje keliamus tikslus ir mokinių galias, jų savarankiškumo lygį. Mokykloje tikslingai, sistemingai bendradarbiaujant, taikant įvairias ugdymo formas, ugdomas mokinių gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti, prisiimti atsakomybę už savo veiksmus.

 

            Tobulintini veiklos aspektai: efektyvesnių ir įvairesnių bendravimo ir bendradarbiavimo formų su mokinių tėvais ieškojimas, tėvų sudominimas savo vaikų pasiekimais, mokymu ruošti juos socializacijai ir integracijai į visuomenę.

 

2017 m. atliekant mokyklos SSGG analizę, buvo išaiškinti sekantys mokyklos veiklos aspektai:

 

STIPRYBĖS

Procentai

Profesionali pagalba mokiniui (individualizuotos programos, NVŠ įvairovė, adaptacija, socializacija, užimtumas, aktyvi VGK veikla)

27,5

Kvalifikuota pedagogų komanda

25,5

Saugi, estetiška ir jauki ugdymosi aplinka

13,7

Geras mokyklos mikroklimatas

13,7

Mokyklos tradicijos, renginiai, projektinė veikla

11,8

Gerėjanti materialinė bazė

7,8

SILPNYBĖS

Procentai

Pasyvus mokinių tėvų dalyvavimas ugdymo procese

26,6

Žema mokinių bendravimo kultūra

26,6

Nepakankamas mokyklos finansavimas, mokymo priemonių, minkšto inventoriaus  stoka

16,7

Silpnėjanti iniciatyva ugdymui

10

Vieningų reikalavimų nesilaikymas        

6,7

Žalingų įpročių plitimas mokinių tarpe

6,7

Prasta sporto aikštyno dangos būklė

6,7

GALIMYBĖS

Procentai

Gerosios patirties sklaida, partnerystė su kitomis institucijomis

34,2

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas

19,5

Projektinių lėšų pritraukimas ugdymo organizavimo gerinimui, aplinkos modernizavimui, materialinės bazės stiprinimui

19,5

Saugios ir mokiniui palankios ugdymosi aplinkos užtikrinimas.

14,6

Sąžiningas pedagogo pareiginių funkcijų vykdymas

7,3

Tarpdalykinės integracijos stiprinimas

4,9

GRĖSMĖS

Procentai

Mokinių skaičiaus mažėjimas

39

Mokinių bendravimo, elgesio, kultūros ir žalingų įpročių problemos

24,4

Stiprėjanti konkurencija tarp mokyklų

12,2

Negatyvus viešosios nuomonės formavimas apie mokyklą.

7,3

Nesaugi sporto aikštyno dangos būklė

7,3

Pasyvus mokinių tėvų dalyvavimas ugdymo procese  

4,9

Finansavimo stoka

4,9

 

 

 

9.             Atlikti kontroliuojančių institucijų patikrinimai:

 

9.1.     2017 -02-09  Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. sausio

 

27 d. įsakymu Nr. 5-92 sudarytos komisijos patikrinimas ,,Dėl Tauragės r. Skaudvilės specialiosios mokyklos veiklos patikrinimo“.

 

9.2.       2017-04-20 Tauragės VMVT planinis patikrinimas.

 

10.                        Svarbiausi pasiekimai:

 

10.1.2017 metais ilgalaikio materialiojo turto einamajam remontui atlikti skirta 55438,53

 

Eur:

 

   • atliktas mokyklos bendrabučio I a. trijų kambarių bei maisto sandėlio remontas (atliktų

 

darbų vertė – 13497,51 Eur);

 

   • atliktas mokyklos bendrabučio II a. trijų kambarių remontas (atliktų darbų vertė

 

12087,90 Eur);

 

   • atliktas mokyklos pastato kiemo fasado remontas  (atliktų darbų vertė 13997,69 Eur);
   • atlikti mokyklos I ir II a. koridorių  sienų bei laiptinės kosmetinio remonto darbai

 

(atliktų darbų vertė 15855,43 Eur).

 

10.2.IT atnaujinimui 2017 metais įsigyta:

 

   • Interaktyvus monitorius NEWLAN (suma 3211,00 Eur);
   • 8 vnt. stacionarių kompiuterių (suma 6473,84 Eur);
   • 9 vnt. nešiojamų kompiuterių (suma 7056,72 Eur);
   • 1 spausdintuvas (suma 181,50 Eur).

 

10.3.Klasių baldų atnaujinimui skirta 3945,57 Eur.

 

10.4.Mokyklos renginių salei nupirktos salės kėdės – 71 vnt. (suma 4725,05 Eur).

 

10.5.Bendrabučio baldų (lovų) atnaujinimui skirta 3914,09 Eur.

 

10.6.Garso ir vaizdo technikos atnaujinimui įsigyta:

 

   • 8 vnt. televizorių (suma 2949,00 Eur);
   • sintezatorius su priedais JAMAHA (suma 1201,85 Eur);
   • kolonėlė JAMAHA su priedais (suma 622,00 Eur);
   • mikšerinis pultas, mikrofono komplektas, kolonėlė (suma 1076,15 Eur).

 

10.7.Mokyklos valgyklai nupirkta nauja indų plovimo mašina (suma 1585,10 Eur).

 

10.8.Mokinių laisvalaikio, poilsio veiklai įsigyti:

 

   • karuselė (suma 479,00 Eur);
   • mobilus krepšinio stovas (suma 273,00 Eur);
   • futbolo stalas (suma 171,95 Eur.);
   • treniruoklis lipynė, minkštų detalių rinkiniai, kt. priemonės.

 

10.9.Parengti ir patvirtinti prielaidas vaikų psichiniam, fiziniam ir emociniam saugumui

 

sudarantys aprašai:

 

   • 2017-03-29 ,,Tauragės r. Skaudvilės specialiosios mokyklos mokinių konfliktų sprendimo

 

tvarkos aprašas“, dir. įsak. Nr. V-105;

 

   • 2017-08-14 ,,Dėl pagalbos pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo (pvz.: vaistų

 

vartojimo ir kt.) jeigu mokinys serga lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis tvarkos aprašo patvirtinimo“, dir. įsak. Nr. V-142;

 

   • 2017—10-25 ,,Dėl Tauragės r. Skaudvilės specialiosios mokyklos smurto ir patyčių

 

prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašo su priedais tvirtinimo“, dir. įsak. Nr. V-194.

 

10.10.              Gerosios patirties sklaida: seminarų organizavimas, metodinių dienų rengimas,

 

pranešimų skaitymas. Bendradarbiavimas neįgaliųjų socialinės integracijos srityje su kitomis rajono, respublikos institucijomis:

 

   • 2017-12-27 organizuotas seminaras – praktikumas Lietuvos spec. pedagogams ,,Pagalbų ir

 

terapijų poveikis elgesio ir emocijų sutrikimų turintiems vaikams. Atvejo analizė“ (dalyvavo Kauno, Šilalės, Tauragės, Mažeikių, Šakių r. pedagogai);

 

   • Tauragės r. Skaudvilės specialiosios mokyklos mokytojų metodinė grupė organizavo

 

Žemaitijos regiono mokyklų, ugdančių specialiųjų poreikių vaikus , piešinių konkursą ,,Piešiu gyvenimą“, skirtą Tarptautinei neįgaliųjų dienai paminėti. Konkurse dalyvavo 68 mokiniai iš Klaipėdos, Raseinių, Kelmės, Tauragės, Skaudvilės, Žygaičių ugdymo įstaigų, apdovanoti laureatai ir mokytojai padėkos raštais, atminimo dovanėlėmis.

 

     11.            Problemos:

 

     11.1.         MOKYKLOS TRANSPORTAS (mokyklinio autobuso gedimas, dažnas remontas).

 

Mokyklinis autobusas gautas 2005 metais. Dėl nusidėvėjimo, autobusas dažnai genda, mokiniai vežiojami su rizika, kad bet kurią dieną autobusas gali sugesti ir neįgalūs, įvairius intelekto, kompleksinius sutrikimus turintys mokiniai neturėtų galimybės būti atvežami į mokyklą ir parvežami iš mokyklos į namus. Per 2017 -uosius metus autobuso remontui išleista 4587,00 Eur. Rida – 791980 km.

 

     11.2.          MOKYKLOS SPORTO AIKŠTYNAS.

 

                      Mokyklos sporto aikštynas neatitinka LR Higienos normų reikalavimų. Paskutinė renovacija atlikta 2008 metais. Aikštyno danga susidėvėjusi, nesaugi neįgalaus vaiko ugdymui bei poilsiui organizuoti.

 

 

 

 

 

 

 

Direktorius                                                                                                                Rolandas Beišys

 

 

 

2018-01-25

 

Bendras telefonas: (8-446) 58246

Direktorius: (8-446) 58246

Pavaduotoja: (8-446) 58554

Buhalterija: (8-446) 58554

E-pastas:

rolandas.beisys@skaudvileuvgc.lt

 

 

 

Tauragės r.
Skaudvilės ugdymo ir vaiko gerovės centras
-----------------------------------------
Adresas:
Turgaus a. 6, Skaudvilė,
LT-73424 Tauragės r.
Įstaigos kodas 190986889
A/S: 584010041600070113