SOCIALINĖS PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

TURIZMO RENGINIŲ IR IŠVYKŲ UŽ SKAUDVILĖS MIESTO RIBŲ ORGANIZAVIMO APRAŠAS

KONFLIKTŲ SPRENDIMO TVARKOS APRAŠAS

NUOTOLINIO DARBO TVARKOS APRAŠAS

PAMOKŲ NELANKYMO PREVENCIJOS APRAŠAS

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS

TRANSPORTO PRIEMONIŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ VERTINIMO TVARKA

CENTRO BENDRUOMENĖS ETIKOS KODEKSAS

AUKLĖJAMO DARBO SISTEMOS APRAŠAS

DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ, ĮTARUS MOKINĮ VARTOJUS ALKOHOLĮ, TABAKĄ IR (AR) KITAS PSICHIKĄ VEIKIANČIAS MEDŽIAGAS, TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS,PEDIKULIOZĖS IR NIEŽŲ TVARKOS APRAŠAS